განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

გვარი და სახელი: ჭიჭილეიშვილი მაია
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
მაია ჭიჭილეიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 27 16 64; მობილური: 593 362 361
ელ ფოსტა: chichileishvilimaia@gmail.com
 
პედაგოგიური მოღვაწეობა მიმართულება:
ხელოვნებათმცოდნეობა, არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების ისტორია და თეორია.
 
სალექციო კურსები:
ბაკალავრიატი: ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება (I,II); ქრისტიანული იკონოგრაფიის საფუძვლები; შუა საუკუნეების ქართული პლასტიკა; შუა საუკუნეების ქართული ფერწერა; მე-19-20 საუკუნეების საქართველოს ქალაქების არქიტექტურა;  მე-19-20 საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება ისლამური ხელოვნება. მაგისტრატურა:   ხელოვნების ნაწარმოების ანალიზი და კვლევის მეთოდები, შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია; შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორია (ჭედურობა, რელიეფური ქანდაკება, მინიატიურა); შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება (კედლის მხატვრობა).
 
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი:
1981 - 1987 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი/ სპეციალობა ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა/დიპლომი წარჩინებით HB N 067321
1994 - 1999 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი/სპეციალობა ხელოვნებათმცოდნეობა/კვალიფიკაცია ხარისხის მაძიებელი. 2004 წელი - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული
ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტუტი. ხელოვნებათმცოდნეობის აკადემიური დოქოტორი/ დიპლომი N 004288.
 
სამუშაო გამოცდილება:
1981 -1982 - ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბათუმის N 1 სახელმწიფო მუსიკალური სკოლა/ ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის ქ. N20/ ფორტეპიანოს კლასის პედაგოგი.
1998 – 2006 – ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტი/ბათუმი, თამარის პროსპექტი N 102/, უფროსი მასწავლებელი/დოცენტი.
2006-2010 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/ ბათუმი, თამარის პროსპექტი N 102/სრული პროფესორი.
2010- დღემდე -ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი/განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. 37/ , პროფესორი
 
დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები/ სტაჟირება:
2005- „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“(კაასუს). კურსი შემუშავებულია საერთაშორისო პროგრამის „კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“(კწკა) ფარგლებში, ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, თბილისი. 2005 წელი.
2018-კურსი თემაზე - „სტუდენტთა კარიერული ზრდის მხარდაჭერა“.  კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია (APU).  სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი. ბათუმი. 22-23.02.2018.
2018-კურსი თემაზე -„სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის მეთოდოლოგია“. კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია (APU).  სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი. ბათუმი. 09-10.03.2018.
 
 
სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების
/საბჭოების წევრობა:
2004-2005 წწ. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სამეცნიერო-სამხატვრო საბჭოს წევრი.
2006-2008  წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.
2006-2008 წწ. აჭარის არ  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს წევრი.
2008- 2009 წწ. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ I , გამომცემლობა რუსთაველი სახ. უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008, ISSN 1987-5851/რედაქტორი;
2009- შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ II, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 2009, ISSN 1987-5851/რედაქტორი.
2008 - სამხრეთ-დასავლეთ ისტორიის ნარკვევები (აჭარა), III, ბათუმი. 2008. ISBN 978-9941-409-30-
1/სარედაქციო საბჭოს წევრი;
2009- სამხრეთ-დასავლეთ ისტორიის ნარკვევები (აჭარა), II , ბათუმი. 2009. ISBN 978-9941-409-30-1. ISBN 978-9941-412-19-6 /სარედაქციო საბჭოს წევრი.
2010-ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში. ბათუმი.2010/სარედაქციო საბჭოს  წევრი.
2011-2016 - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული -
„ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ – III-VII, ბათუმი, ISSN 1987-5851/რედაქტორი;
2015, 2017 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, კონფერენციის მასალები/ სარედაქციო საბჭოს წევრი.
2014-მუზეოლოგია (სახელმძღვანელო), ავტორი ე. მესხია, 2014, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“/რედაქტორი.
2015-სამოცდაათიანელთა ფერწერა: ძირითადი ტენდენციები, ავტორი რ. ჩიბურდანიძე, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბ., 2015/ რედაქტორი.
 
სამეცნიერო მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები: მონოგრაფია:
2010 - სხალთის ეკლესიის მოხატულობა, გამომცემლობა „პეტიტი“.  თბილისი. 2010.
2010 - კოლექტიური მონოგრაფია „ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში“. ბათუმი. რედაქტორი: თ. შიოშვილი, რ. ბარამიძე.
სახელმძღვანელო: აჭარა (ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსი), ბათუმი, გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, 2016. თანაავტორი
სტატიები:
2017 -ქრისტიანულ ლიტურგიასთან დაკავშირებული „წმინდა ჭურჭელი“ აჭარის მაღალმთიანეთიდან. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომები - VII, ბათუმი, 2017.
2017-  ბათუმის  ბულვარი,  საერთაშორისო  კონფერენციის  „კულტურა  და  ხელოვნება:  კვლევა  და მართვა“ მასალები, ბათუმი. 2017 ხელოვნების უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
2016 - ძველი ბათუმის ქუჩების განაშენიანება (მემედ აბაშიძის გამზირი).  ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები VII , ბათუმი. შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
2016 - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმის შენობის
 
არქიტექტურა, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების სამეცნიერო შრომების კრებული, ბათუმი. ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
2016 - ბათუმის ბულვარის ისტორია   (XIX-XX სს-ის მიჯნა), კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ – VII, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „უნივერსალი“.
2016- ბათუმის ერთი სახლის ისტორია, საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციის კრებული “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, II, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი.
2016 - სხალთის საეკლესიო კომპლექსი, აჭარა (ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსი), ბათუმი, გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი.
2016 - მე-19-20 სს-ის ხელოვნება, აჭარა (ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსი), ბათუმი, გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი.
2016 - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება აჭარაში, აჭარა (ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსი), ბათუმი, გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი.
2016 -ტრადიციული მატერიალური კულტურა, ეკლესია-მონასტრები, აჭარა (ტურისტულ- მხარეთმცოდნეობითი რესურსი), გვ. 140-145; ბათუმი, გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი.
2016 - ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კატალოგი. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. აჭარის არ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. შპს „მარკა“
2015 - ქართული ხითხუროობის ტრადიციები აჭარის საკულტო ძეგლებში (ჯამეები), საერთაშორისო კონფერენციის  - „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“ მასალები,  ბათუმი.
2015- აჭარის საგანძური (თანაავტორები: ნ. ინაიშვილი, გ. თავამაიშვილი, მ. ხალვაში, გ. ჯანბერიძე), ალბომი, თბილისი, 2015.
2015- ძველი ბათუმის ქუჩები (დავით კლდიაშვილის ქუჩის განაშენიანება). ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა. VI. baTumi, 2015. გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი.
2015- ბრინჯაოს საცეცხლური ქედის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდან, „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, VI, თბ., გამომცემლობა „უნივერსალი“.
2014 - აბუსერისძეთა კვალი ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობაში, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, X, ბათუმი,ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
2014 - ბათუმის თანამედროვე არქიტექტურული ტენდენციები, ბათუმი. წასრული და თანამედროვეობა, V, ბათუმი, შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
2014- ქალაქი, რომელიც ზღვას უყურებს, „მოგზაურობა ძველ ბათუმში“, ბათუმი.
2013 - XIX-XX სს-ის მიჯნის ბათუმის ურბანული სახე. ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა - III
გამომცემლობა  შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერიტეტი, ბათუმი. 2013.
2013- სამშენებლო საქმის ორგანიზაცია XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ბათუმში.
„ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ , V, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“.2013.
2013- ძველი ბათუმის რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ასპექტი. ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა.
IV გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერიტეტი, ბათუმი. 2013.
2013- ძველი ბათუმის არქიტექტურული მემკვიდრეობის რეკონსტრუქციის პრობლემები. კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხის რევიზიის შედეგები. კულტურული მემკვიდრეობის სოციალური ასპექტი. თბილისი. 2013.
2012-მოქანდაკე ოთარ დარჩია. ოთარ დარჩია (კატალოგი). ბათუმი. 2012.
2012- ძველი ბათუმის საკულტო არქიტექტურა. ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა. II
გამომცემლობა  შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერიტეტი, ბათუმი. 2012.
2011   - ძველი ბათუმის საკულტო ძეგლების შესწავლის საკითხისათვის. „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ III, თბ., 2011.
2011- ბათუმის სინაგოგა (პროექტისა და ნაგებობის ურთიერთმიმართების საკითხი),
„ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“  IV, ბათუმი, 2011.
2009- კვირიკეს ჯამე (ბუკლეტი) ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. (თანაავტორი).ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი. ბათუმი. 2009.
 
2009- ძველი ბათუმი (ძველი ბათუმი არქიტექტურული სივრცე).ფონდი „ღია საზოგადოება– საქართველო, ადამიანთა უფლებების დაცვის ცენტრი, ბათუმი. დაიბეჭდა შპს „გამაპრინტში“. ბათუმი. 2009.
2009- ზოტის ჯამე (ბუკლეტი) ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი, ბათუმი. 2009.
2009- ძველი ბათუმის არქიტექტურის მხატვრული სტილის ზოგიერთი საკითხი.ბათუმი -წარსული და თანამედროვეობა.ნ.ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ბათუმი. 2009.
2009- ძველი ბათუმის არქიტექტურული სივრცის ზოგიერთი თავისებურება.შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ მასალები. ბათუმი. 2009.
2009- პალეოლოგოსთა ეპოქის ბიზანტიური მხატვრობა და სხალთის მოხატულობა, საერთაშორისო კონფერენციის „ბიზანტინოლოგია საქართველოში- 2“ მასალები, თბილისი, 2009.
2009 - საეკლესიო ხუროთმოძღვრების  ძეგლები  განვითარებული  შუა საუკუნეების აჭარაში. კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, II,  გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი. 2009.
2009 - ხელოვნება აჭარაში განვითარებულ ფეოდალურ ხანაში. სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (აჭარა), II, ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტი. ბათუმი. 2009.
2009   -საეკლესიო ხუროთმოძღვრება აჭარაში განვითარებულ ფეოდალურ ხანაში.სამხრეთ– დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (აჭარა), II, ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტი. ბათუმი. 2009.
2009- ცხრაფონას ეკლესიის ისტორიისათვის. კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი (ISSN 1987-5916). 2009.
2009 - X საუკუნის რელიეფური ქანდაკების ნიმუშები  აჭარაში. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
„დიდაჭარობა“ მასალები, ხულო–დიდაჭარა, დაიბეჭდა შპს „სეზანში“ (ISBN 978-9941-0-1343-0). 2009.
2008- სხალთის მხატვრობის იდეური გადაწყვეტის ერთი ასპექტი (აბუსერისძე ტბელის მემკვიდრეობისა და სხალთის მხატვრობის ურთიერთმიმართება).
კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, I , გამომცემლობა შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერიტეტი ( ISSN 1987-5851),  ბათუმი. 2008.
2008-  სხალთსხალთის მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამის ზოგიერთი თავისებურება.სამეცნიერო კონფერენცია „წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“ (მასალები), ხულო, დაიბეჭდა შპს „სეზანში“. 2008.
2008- პალეოლოგოსთა ეპოქის ბიზანტიური ფერწერა და სხალთის მოხატულობა. ბიზანტინოლოგია საქართველოში–2, პროგრამა „ლოგოსი“(პუბლიკაციები და ღონისძიებები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), 2008.
2007- დარბაზული ეკლესიები განვითარებული შუა საუკუნეების აჭარაში.საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, V, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ISBN 978-99940-25-11-4. ბათუმი, 2007.
2007- სხალთა (ბუკლეტი), ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე ბათუმი.2007.
 
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
2017  -  „ბათუმის  ბულვარის  ისტორია“,  საერთაშორისო  კონფერენცია  „კულტურა  და  ხელოვნება: კვლევა და მართვა“.  ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი. 27-28.10.2017
 
2017- “ ბათუმის ბულვარი -ტრადიცია და თანამედროვეობა“, საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი -
წარსული და თანამედროვეობა“ ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი. 1-2. 09.2017
 
2016 - ძველი ბათუმის ქუჩების განაშენიანება (მემედ აბაშიძის გამზირი).  ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა. შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი.ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტი.
 
2016 - ბათუმის ერთი სახლის ისტორია, ქუთაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, ქუთაისი, 19-20.05.
 
2015-ქართული ხითხუროობის ტრადიციები აჭარის საკულტო ძეგლებში (ჯამეები)”, საერთაშორისო კონფერნეცია „კულტურა   და ხელოვნება: კვლევა და მართვა.
 
2015-ძველი ბათუმის ქუჩები (დავით კლდიაშვილის ქუჩის განაშენიანება) საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი- წარსული და თანამედროვეობა“ –VI
 
2014-ქრისტიანული ღვთისმსახურების უცნობი ნიმუში ქედის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდან“. საერთაშორისო კონფერენცია- „ კულტურა და ხელოვნება : ტრადიცია და თანამედროვეობა“.
 
2014- ბათუმის თანამედროვე არქიტექტურული ტენდენციები. საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა“- V
 
2013- ძველი ბათუმის რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ასპექტი. საერთ. კონფ.
„ბათუმი- წარსული და თანამედროვეობა“- IV
 
2012- XIX-XX სს-ის მიჯნის ბათუმის ურბანული სახე“საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი- წარსული და თანამედროვეობა“ - III
 
2010-ძველი ბათუმის საკულტო არქიტექტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა - II
 
2009-ძველი ბათუმის არქიტექტურის მხატვრული სტილის ზოგიერთი საკითხი. „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა“ I
 
2009-ქართული და ბიზანტიური ხელოვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. ბიზანტინოლოგია საქართველოში -III
 
2009-ძველი ბათუმის არქიტექტურული სივრცის ზოგიერთი თავისებურება. საერთ. კონფ.   „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”.
 
2007-პალეოლოგოსთა ეპოქის ბიზანტიური ფერწერა და სხალთის მოხატულობა. „ბიზანტინოლოგია საქართველოში“-2. ბათუმი.
 
რესპუბლიკური კონფერენციები:
2014- ძველი ბათუმის არქიტექტურული მემკვიდრეობის რეკონსტრუქციის პრობლემები. რესპუბლიკური კონფერენცია კულტურული მემკვიდრეობის სოციალური ასპექტი.
2010- ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, კონფერენცია სახელოვნებო-ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში. მოხსენება „ბათუმის სინაგოგა“.
2010  -ქრისტეს  შობის  ციკლი  სხალთის  მოხატულობაში.  „დიდაჭარობა“  (ხულო.ტბელ  აბუსერიძის უნივერსიტეტი).
2010-X ს-ის ქართული რელიფური ქანდაკების ნიმუშები აჭარაში, „დიდაჭარობა“ (ხულო. ტბელ აბუსერისძის უნივერსიტეტი).
 
საგრანტო პროექტები:
 
2016 - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. აჭარის არ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კატალოგის შედგენა (ტექსტის ავტორი).
 
2015-2016 - აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. პროექტი „აჭარის საგანძური“- კატალოგის შედგენა. (თანაავტორები: ნ. ინაიშვილი, გ. თავამაიშვილი, მ. ხალვაში, გ. ჯანბერიძე)
 
2014-2015 - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტის -„ლიმენი“. კულტურული ნავსადგურები ეგეოსიდან შავ ზღვამდე. პროექტის კოორდინატორი გ. ჩუბინაშვილის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი. შემსრულებელი.
 
2013-2014-პროექტი - „კულტურული მემკვიდრეობის სოციალური ასპექტი“, განხორციელდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის-„საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების  განვითარების (G-PAC) ფარგლებში. ექსპერტი.
 
2008-2010-ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი „საქართველოს მუსლიმური თემი თანამედროვეობის კონტექსტში“ – პროექტის ძირითადი პერსონალი.
 
2008–2009 წწ. ფონდი „ღია საზოგადოება– საქართველო“, ადამიანის უფლებადა დაცვის ცენტრი, პროექტი „ძველი ბათუმი“. მკვლევარ–ექსპერტი.
 
2005 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი „შუა საუკუნეების ქართული რელიფური ქანდაკების ნიმუშები აჭარაში“(19.30.2005) – ხელმძღვანელი.
 
1998-2001 - ფონდი „ღია საზოგადოება- საქართველო“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი: პროექტი - სხალთის მოხატულობის კვლევა და რესტავრაცია-კონსერვაცია, შემსრულებელი.
 
 
უცხო ენების ცოდნა: რუსული (კარგად), ფრანგული (საშუალოდ), ინგლისური (ლექიკონის დახმარებით) .
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft excel, Power point.

 

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930