სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი

გვარი და სახელი: მესხია ერმილე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ერმილე მესხია     09.12.1959
თანამდებობა:  სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა:  პროფესორი
საკონტაქტო ინფორმაცია: საცხოვრებელი მისამართი: ბათუმი, თამარ მეფის დასახლება, კორპუსი 20, ბ. 13; ტელ. 25 27 38; მობ. 593 32 57 96; 
ელ.ფოსტა: ermile_mesxia@ mail.ru
 
ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე – მაია გუმბერიძე, დაბ. 02.04.1964, ბათუმის ცენტრალური საავადმყოფოს მედდა;
შვილები: თამრიკო მესხია – დაბ. 25.04.1989, დროებით უმუშევარი;
თათია მესხია – დაბ.  03.12.1990,  თბილისის შპს „გრიინ პროექტის“ ბუღალტერი.
 
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება: კულტურა;  ტურიზმი.
სალექციო კურსები: მუზეუმის მენეჯმენტი; კულტურული ტურიზმი; ექსკურსიათმცოდნეობა; ადამიანური რესურსებისა და საქმის წარმოების საფუძვლები; მუზეოლოგია.
 
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი
1978-1983 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგის ფაკულტეტი. სპეციალობა - ისტორია-პედაგოგიკა;
კვალიფიკაცია – ისტორიის, საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი და აღმზრდელობითი მუშაობის მეთოდისტი.
1980-1982ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი. სპეციალობა - საექსკურსიო საქმე.
კვალიფიკაცია - ექსკურსიამძღოლი.
1990-1995 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტი. სპეციალობა -საქართველოს ისტორია.
სამეცნიერო ხარისხი – ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი.
2000 – სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება – დოცენტი.
2000-2004 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტი. სპეციალობა – საქართელოს ისტორია.
სამეცნიერო ხარისხი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
 
სამუშაო გამოცდილება
1976–1978 – აბაშის რაიონის სოფელ ნაესაკოვოს მერძევეობა-მებოსტნეობის საბჭოთა მეურნეობის მუშა.
1983–1984 –  სავალდებულო სამხედრო სამსახური უკრაინის რესპუბლიკის ჩერნოვიცის ოლქის სტოროჟენეცის რაიონში.
1984–1985 – აჭარის მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული საზოგადოების კონსულტანტი.
1985–1986 – ბათუმის N 44 პროფტექნიკური სასწავლებლის საწარმოო სწავლების ოსტატი.
1986–1988 – აჭარის ავტოსატრანსპორტო საწარმოო გაერთიანების პოლიტგანათლების კაბინეტის  გამგე.
1988–1991 – საქართველოს კპ ბათუმის საქალაქო კომიტეტის ინსტრუქტორი კულტურისა და ხელოვნების დარგში.
1991–1996 – აჭარის წიგნისმოყვარულთა საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე.
1996–1998 – ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სწავლული მდივანი.
1998–2005 – ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის პრორექტორი; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დისციპლინების კათედრის გამგე.
2005–2006 – ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი.
2006–2009 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი.
2009–2010 –  სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი.
2010– 2014 –  სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი.
2014 წლის 25.11 – 2015 წლის 13.01 –  სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი.
2015 წლის 13 იანვრიდან –  სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი.
 
დამატებითი სამუშაო გამოცდილება:
1987–1988 – ბათუმის N 22 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი.
1991–1994 – გონიოს კოოპერაციული ინსტიტუტის უფროსი მასწავლებელი.
1994–2005 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს (მთავრობის) აპარატის მთავარი სპეციალისტი კულტურისა და  ხელოვნების დარგში.
1994–2009 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
1998–2004 – ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დოცენტი.
 
დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა/ კურსები/ტრენინგები/ სტაჟირება:
 • „უმაღლესი სახელოვნებო განათლება და ბოლონიის პროცესი“. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და უმაღლესი სახელოვნებო განათლების ევროპა-კავკასიის საბჭოს საერთაშორისო სემინარი. ქ. თბილისი, 2006 წლის 3-5 აპრილი;
 • „კულტურის პროექტების მომზადება“. საერთაშორისო სემინარი. ქ. ბრაგის უნივერსიტეტი (პორტუგალია), 2011 წლის 16-21 იანვარი;
 • „თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება“ და „საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება“. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სემინარები. ბაკურიანი (საქართველო), 2011 წლის 16-21 იანვარი.
 • „კეთილსინდისიერი პარტნიორობა ბიზნესში“. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელთა საერთაშორისო სემინარი. წახნაძორი (სომხეთი). 2012 წლის  20-23 აგვისტო.
 • „კულტურის მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება“. საერთაშორისო სემინარი. თბილისი. 2013 წლის 7-8 მაისი.
 • „კულტურის მენეჯმენტი - გამოცდილება და პერსპექტივა“.  საერთაშორისო სემინარი. კიშინიოვი (მოლდოვა). 2013 წლის 22-24 მაისი.
 • „კულტურის მართვის თანამედროვე პრობლემები“.  საერთაშორისო სემინარი. ერევანი (სომხეთი). 2013 წლის 26-28 მაისი.
 • „ადამიანური რესურსების მართვა“. სემინარი კულტურის დაწესებულებების მენეჯერებისათვის. ბათუმი. 2013 წლის 15-20 მაისი
 • „ორგანიზაციული მენეჯმენტი“. სემინარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის. ბათუმი. 2014 წლის 24-26 იანვარი.
 • 2018 2ლის 9-10 მარტი. სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის მეთოდოლოგია. კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი.
 • 2018 წლის 22-23 თებერვალი. სტუდენტთა კარიერული ზრდის მხარდაჭერა. კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი.
 
 
სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა:
1996-2005 - ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სამეცნიერო-სამხატვრო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
2010 წლის 25 ნოემბრიდან დღემდე – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე;
2008-2009 - სამეცნიერო კრებულის „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ I და II ტომების რედაქტორი;
სამეცნიერო კრებულის „საისტორიო ვერტიკალები“ მე-15 ტომის რედაქტორი;
2010 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალიზირებული სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
2010-2014 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალიზირებული სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
2015 წლიდან - აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
2015 წლიდან - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან არსებული რექტორთა
                            საბჭოს წევრი
2017 წელი - საქართველოს პარლამენტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს  წევრობის
                      - მეურვეობის კანდიდატთა შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის წევრი.
2018 წელი  - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს
                         წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე.
 
შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:   4 მონოგრაფიის, 1 სახელმძღვანელოსა და 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.
 
შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:  30-ზ ემეტი  სამეცნიერო კონფერენციის (მათ შორის 17 საერთაშორისო კონფერენციის) მონაწილე.
 
უცხო ენების ცოდნა: რუსული - თავისუფლად; გერმანული და ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით.
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, InternetExplorer
 
დამატებითი ინფორმაცია:  2010-2013 წწ. _ ევროკავშირის საერთაშორისო გრანტის (N 159338–TEMPUS-1-LV-TEMPUS-SMNES) კოორდინატორი და მენეჯერი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პროექტის თემა: კულტურის დაწესებულებების მართვა.
 
 
გამოქვეყნებული შრომები
 
მონოგრაფიები
1. გრიგოლ ბაბილოძე (თანაავტორი), ბათუმი, 1984
2. სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტის ისტორიიდან, ბათუმი, 1994
3. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიიდან. სამუსლიმანო საქართველოს
    განმათავისუფლებელი კომიტეტი, ბათუმი, 1997
4. საქართველოს ერთიანობის მედროშე. გაზეთი „სამუსლიმანო სქართველო“, ბათუმი, 1999
5. ახალი მასალები მემედ აბაშიძის შესახებ, ბათუმი, 2003
6. ბრძოლა საქართველოს ერთიანობისათვის. სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო 1918-1921 წლებში,
    ბათუმი, 2004
 
 
 
სახელმძღვანელო/ლექციების კურსი
1. მუზეოლოგია, თბ., 2014
2. კულტურის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების საფუძვლები, ბათუმი, 2015
   ელექტრონული ვერსია. ხელოვნების უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
 
 
სამეცნიერო სტატიები
 
1. ხმას ვაძლევ საქართველოს, ჟურნალი „ჭოროხი“, 1994, № 4
2. განმათავისუფლებელი კომიტეტის დათარიღებისათვის, ჟურნალი „ჭოროხი“, 1995, № 1
3. ისტორიული ყრილობა, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული  „საისტორიო მაცნე“, 1996, № 1
4. „სედაი მილეთი“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „საისტორიო მაცნე“, 1996, № 3
5. გაზეთი „სამუსლიმანო საქართველო“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „საისტორიო მაცნე“, 1996, № 4
6. ქართული პერიოდიკის შესანიშნავი ფურცელი, ჟურ. „ლიტერატურული აჭარა“, 1999, № 1
7. მემედ აბაშიძის ცხოვრების ერთი ეპიზოდის გარშემო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „საისტორიო მაცნე“, 2000, ტ. 8
8. სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტი საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, I, 2001
9. ბათუმის საკითხი საერთაშორისო კონფერენციებზე და გაზეთი „სამუსლიმანო საქართველო“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „საისტორიო მაცნე“, 2001, ტ. 10
10. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს საკითხი საქართველო-რუსეთის 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, „საისტორიო მაცნე“, 2002, ტ. 11
11. განმათავისუფლებელი კომიტეტის უცნობი მიმართვის გარშემო, ჟურნალი „ლიტერატურული აჭარა“, 2002, № 9
12. 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომი და სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო, ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, 2003, № 4
13. II ინტერნაციონალის დელეგაცია ბათუმში, კრებული „ინტელექტი“, 2003, № 1
14. ბათუმის ოლქი საგანგებო მმართველობის პერიოდში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული „კლიო“, 2003,  № 20
15. საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული „კლიო“, 2003, № 20
16.  საქართველო-გერმანიის ურთიერთობა  1918 წელს  და ბათუმის საკითხი,  საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის  ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული „კლიო“, 2003, № 18
17. „ინგლისურ-რუსული ადმინისტრაციის“ შექმნა  ბათუმის  ოლქში  (1919 წ.), საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების საქართველოს ისტორიის კათედრათა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, ბათუმი, 2003
18. ქართველ მაჰმადიანებთან ურთიერთობისათვის (XX საუკუნის ათიანი წლები), ჟურნალი „რელიგია“, 2003, № 4-5-6
19. Батумсий вопрос в грузино-азербайджанских взаимоотношениях (1919 год), ELM, Azarbaycan Milli Akademiyasinin Rayasat Heyeti va Attestasiya Komissiyasi, #41-42, 2003
20. ბათუმის ოლქის დაბრუნება, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „საისტორიო მაცნე“, 2004, ტ. 13
21. ბოლშევიკური ავანტურა სამცხე-ჯავახეთში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული `საისტორიო მაცნე~, 2005, ტ. 14
22. ბათუმის ოლქის ადმინისტრაციული მოწყობის ისტორიიდან (1917-1921 წ.წ.), ჟურნალი „ჭოროხი“, 2005, № 3-4
23. ახალციხის ყრილობა, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „საისტორიო მაცნე“, 2005, ტ. 15
24. კულტუროლოგიური ძიებანი საქართველოში, ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“, 2006, № 3-4
25. ბათუმის თეატრის ისტორიის საკითხისათვის, ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“, 2007, № 2
26. კულტურისა და ეროვნული ცნობიერების ზოგიერთი საკითხი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, 2008, № 1
27. ეროვნული ცნობიერების პრობლემები სულიკო ჟღენტის კინოდრამატურგიაში, ჟურნალი „ჭოროხი“, 2008, № 4
28. კულტურის თეორიისა და ისტორიის კვლევის პრობლემები, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „საისტორიო მაცნე“, 2008, ტ. 16
29. მკვიდრი მოსახლეობის (აშშ, საქართველო) კულტურისა და ეროვნული ცნობიერების პრობლემები. ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2008  
30. სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტი, `სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის (ბათუმის ოლქი) ნარკვევები~, ტ. III,  ბათუმი, 2009
31. ენა ეროვნულ ცნობიერებასა და კულტურაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული `ჩვენი სულიერების ბალავარი~, ბათუმი, 2009
32. დასავლური მასობრივი კულტურა და ეროვნული ცნობიერების პრობლემები, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული `საისტორიო მაცნე~, ბათუმი, 2009, ტ. 17
33. სამცხე-ჯავახეთის მმართველობის ისტორიიდან, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომების კრებული `სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები~, IV, ბათუმი, 2009
34. კულტურისა და ეროვნული ცნობიერების პრობლემები ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტიკაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული `ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები~, 2009, # 2
35. ბათუმის თეატრის სათავეებთან, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული „ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა“, I, ბათუმი, 2009
36. ბათუმი ბარონ ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინის მემუარებში, აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველოს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „აჭარა უცხოელ ავტორთა  შრომებში“, ბათუმი, 2010
37. ბოლონიის პროცესი და სახელოვნებო განათლების პრობლემები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, გორი, 2010
38. ამიერკავკასიის ქვეყნების დამოკიდებულება სეპარატისტული მოძრაობისადმი სამცხე-ჯავახეთში 1918-1919 წლებში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ილიას უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული,  ბათუმი, 2010
39. ევროპული ქარტია რეგიონალური და უმცირესობათა ენების შესახებ და ეროვნული იდენტობის პრობლემები საქართველოში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული,  ბათუმი, 2010
40. გლობალიზაცია და ეროვნული კულტურისა და ცნობიერების პრობლემები. კრებული „საერთაშორისო კონფერენციის მასალები“, II, ბათუმი, 2010
41. The Bologna process and the problems of higher arts education in Georgia. Bologna process, European consruction, European neighbourhid policy, summering, 2011
42. ბათუმისათვის ბრძოლა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. კრებული „ბრძოლა ბათუმისათვის. 1921 წლის 18-20 მარტი“, თბ., 2011
43. Глобализация и проблемы национальной культуры. Международная Академия Наук и Высшего Образования (Великобритания) совместно с Всеукраинским Академическим Союзом (Украина). VII международная научно-практическая конференция «Современные проблемы развития человеческого общества». 21 по 28 июля 2011 г. http://www.icp-ua.com/ru/node/756
44. ეროვნული ცნობიერებისა და კულტურის პრობლემები თურქეთის ლაზებში და ქართველი საზოგადოება. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, III, ბათუმი, 2011
45. სამუზეუმო განათლებისა და მეცნიერული კვლევის პრობლემები საქართველოში. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, IV, ბათუმი, 2011
46. ბათუმის საკითხი 1919-1920 წლების საერთაშორისო პოლიტიკაში და საზოგადოებრივი  აზრი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო  შრომების კრებული „ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა“, N 3, ბათუმი, 2012
47. კულტურული ტურიზმის საგანმანთლებლო პოლიტიკა: გამოცდილება და პერსპექტივა, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, N 5,  ბათუმი, 2013
48. ადამიანური რესურსები კულტურაში: ახალი გამოწვევები და პრობლემები, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, N 5,  ბათუმი, 2013
49. კულტურის დაფინანსების პოლიტიკა: უცხოური გამოცდილება და პერსპექტივა. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, N 6,  ბათუმი, 2015
50. მუზეუმის როლი კულტურულ ტურიზმში. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, ბათუმი, 2015
51. ადამიანური რესურსების როლი კულტურის რეგიონალურ მართვაში. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, ბათუმი, 2015
52. Rural tourism in Georgia, The 14th International Scientific Conference Information Technologies and Management 2016 ISMA, Riga, 2016
53. ექსკურსიის როლი სამუზეუმო ტურიზმში. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, ქუთაისი, 2016
54. Contemporary Challenges of Management and Personnel Training for the Multicultural Society, IV Baku international theatre conference „theatre and multicilturalism”, Baku, 2016.
55. ინტერაქტიული პროექტები ბათუმის მუზეუმებში, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული „ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, N 7,  ბათუმი, 2016
56. ექსკურსიამძღოლის როლი ტურიზმში და პროფესიული მომზადების პრობლემები, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, II, ბათუმი, 2017
56. Методы интерактивного обучения в современных музейных проектах, сборник Артэфакт, минск, 2017
57. The Role of Adjara Sightseeing in Tourism, International scientific and practical conference, BULGARIA OF REGIONS‘2018, Socio-economic zoning: traditions, contemporary state and problems, 19 – 21 October 2018, Plovdiv, Bulgaria.
58. Experience and challenges of introducing contemporary museum projects within the regions, CECA 2018 Annual Conference „Museums, Education and Cultural Action: Between Old and New Meanings“ Collection, 2018.
59. კულტურული ინტერაქციები ბათუმის მუზემებში, კონფერენციის კრებული, ქუთაისი, 2018
 
 
 
 
 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
 
1. 1998 წლის 12 ივნისი. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა I სამეცნიერო კონფერენცია. თემა “კულტურისა და განათლების ისტორიიდან სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში”.
2. 2000 წლის 14 მაისი. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა II სამეცნიერო კონფერენცია. თემა “სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს საკითხი საერთაშორისო კონფერენციებზე”.
3. 2001 წლის 22 მაისი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია.  თემა “სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტი საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში”.
4. 2001 წლის 10 დეკემბერი. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა III სამეცნიერო კონფერენცია. თემა “ბათუმის საკითხი საერთაშორისო კონფერენციებზე (1919-1920 წწ.)”.
5. 2003 წლის 22 აპრილი. საქართველოს სახელმწიფო  უმაღლესი სასწავლებლების საქართველოს ისტორიის კათედრათა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თემა “ინგლისურ-რუსული ადმინისტრაციის შექმნა ბათუმის ოლქში (1919 წ.)”.
6. 2007 წლის 4 მაისი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ისტორიის დეპარტამენტის სამეცნიერო კონფერენცია. თემა  „სამცხე-ჯავახეთის ადმინისტარციული მოწყობის ისტორიიდან“.
7. 2007 წლის 15 მაისი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტის სამეცნერო კონფერენცია. თემა  „კულტურისა და ეროვნული ცნობიერების ზოგიერთი საკითხი“.
8. 2007 წლის 7 დეკემბერი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნერო კონფერენცია. თემა „კულტურისა და ეროვნული ცნობიერების პრობლემები ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტიკაში“.
9. 2008 წლის 8 მაისი. საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნერო კონფერენცია. თემა  „ეროვნული ცნობიერების პრობლემები სულიკო ჟღენტის კინოდრამატურგიაში“.
10. 2008 წლის 16 მაისი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   სამეცნერო კონფერენცია. თემა  „კულტურისა და ეროვნული ცნობიერების პრობლემები სამცხე-ჯავახეთში“.
11. 2008 წლის 17 მაისი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნერო კონფერენცია. თემა „კულტურის განვითარების ტენდენციები საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პერიოდში“.
12. 2008 წლის 25 ოქტომბერი. ამერიკანისტიკის კვლევის ცენტრის საერთაშორისო კონფერენცია ქუთაისში. თემა: „მკვიდრი მოსახლეობის (აშშ, საქართველო) კულტურისა და ეროვნული ცნობიერების პრობლემები“.
13. „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ (ბათუმი. 2009 წლის მაისი). თემა: „გლობალიზაცია და ეროვნული კულტურისა და ცნობიერების პრობლემები“.
14. ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია (თბილისი. 2009 წლის მაისი). თემა: „აშშ მასობრივი კულტურა და ეროვნული კულტურისა და ცნობიერების პრობლემები“.
15. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის კონფერენცია (ბათუმი, 2009 წლის აპრილი), თემა: „ენა ეროვნულ ცნობიერებასა და კულტურაში“.
16. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება, საარქივო სამმართველოს სამეცნიერო კონფერენცია „აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში“, თემა: „ბათუმი ბარონ ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინის მემუარებში“, ბათუმი, 2009 წ.
17. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი“ (წარსული და თანამედროვეობა). 2009 წლის 24 ოქტომბერი. თემა „ბათუმის თეატრის სათავეებთან“.
18. საერთაშორისო კონფერენცია „ბოლონიის პროცესი, ევროპული კონსტრუქცია, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა“. თემა: „სახელოვნებო განათლება საქართველოში“. ბათუმი, 2010 წლის 28-29 ივნისი.
19. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მეორე საერთაშორისო კონფერენცია „კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის კვლევის   ინოვაციური ასპექტები“. თემა „კულტურის დაწესებულებათა მენეჯმენტის ძირითადი ასპექტები და პრობლემები საქართველოში“. ბათუმი, 2010 წლის 1–3 ივლისი.
20. გორის საერთაშორისო კონფერენცია. თემა: „ბოლონიის პროცესი და უმაღლესი სახელოვნებო განათლების პრობლემები საქართველოში“. 2010 წლის 2–3 ოქტომბერი 
21. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ილიას უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. თემა: „ამიერკავკასიის ქვეყნების დამოკიდებულება სეპარატისტული მოძრაობისადმი სამცხე-ჯავახეთში 1918–1919 წლებში“. 2010 წლის 16 ნოემბერი.
22. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თემა: „ევროპული ქარტია რეგიონალური და უმცირესობათა ენების შესახებ და ეროვნული იდენტობის პრობლემები საქართველოში“. 2010 წლის 26 ნოემბერი.
23. The Bologna process and the problems of higher arts education in Georgia. Internacional conference, june 28-29, 2010, Batumi
24. Глобализация и проблемы национальной культуры. Международная Академия Наук и Высшего Образования (Великобритания) совместно с Всеукраинским Академическим Союзом (Украина). VII международная научно-практическая конференция «Современные проблемы развития человеческого общества». 21 по 28 июля 2011 г. http://www.icp-ua.com/ru/node/756
25. სამუზეუმო განათლებისა და მეცნიერული კვლევის პრობლემები საქართველოში. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2011 წლის ნოემბერი
26. ბათუმის საკითხი 1919-1920 წლების საერთაშორისო პოლიტიკაში და საზოგადოებრივი აზრი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა“, III, ბათუმი, 2012
27. ევროპის დელეგაცია ბათუმში 1920 წელს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“. ბათუმი, 2013 წლის 2 სექტემბერი
28. კულტურის დაფინანსების პოლიტიკა, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2014 წლის 28-29 მაისი.
29. მუზეუმის როლი კულტურულ ტურიზმში. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, ბათუმი, 2015 წლის 14-15 ნოემბერი.
30. ადამიანური რესურსების როლი კულტურის რეგიონალურ მართვაში. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, ბათუმი, 2015 წლის 14-15 ნოემბერი.
31. Rural tourism in Georgia, The 14th International Scientific Conference Information Technologies and Management 2016 ISMA, Riga.
32. ექსკურსიის როლი სამუზეუმო ტურიზმში. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2016 წლის 19-20.05
33. Contemporary Challenges of Management and Personnel Training for the Multicultural Society, IV Baku international theatre conference „theatre and multicilturalism”, Baku, 2016, 7-8 november.
34. ექსკურსიამძღოლის როლი ტურიზმში და პროფესიული მომზადების პრობლემები, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სა

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031