სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

სურათი

ნინო ხარჩილავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საცხოვრებელი მისამართი:

ბათუმი, აფხაზეთის ქ. № 7, ბინა № 6

ტელ: მობილური: 593 482 486

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

მიმართულება:  ეთნოლოგია

სალექციო კურსები: საქართველოს ეთნოკულტურა, ქართველი ხალხის ეთნოკულტურა, ქართული ხალხური კულტურა, რელიგიური ტურიზმი, ქართული ეროვნული სამოსი, მხარეთმცოდნეობა, ქვეყანათმცოდნეობა.

 

განათლება და სამეცნიერო ხარისხი:

თარიღი: 1994 წლის 08.08 - დან 1999 წლის 07.06 - მდე

დაწესებულება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტი/სპეციალობა - ისტორიის ფაკულტეტი, სპეციალობა ისტორია

დიპლომი № აა 0005031

კვალიფიკაცია - ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი

თარიღი 2000 წის 08.08 - დან 2003 წლის 07.06 - მდე

დაწესებულება - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტი, ფაკულტეტი/სპეციალობა - ეთნოლოგია, დიპლომი № აა 005130

კვალიფიკაცია - ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება

მუშაობის პერიოდი - 1999 წ 23.09-დან 2000წ 3.10-მდე

სამსახურის დასახელება - კოლხეთის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №23

თანამდებობა- ისტორიის მასწავლებელი

მუშაობის პერიოდი - 2000 წ 10.12-დან 2003 წ 30.12-მდე

სამსახურის დასახელება - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

სამსახურის მისამართი - თბილისი, მელიქიშვილის №10

თანამდებობა - ასპირანტი

მუშაობის პერიოდი - 2005 წ 14.09-დან 2006წ 13.03-მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა - სტრატეგიული განვითარებისა და რეფორმების სამსახურის მდივანი

მუშაობის პერიოდი - 2006 წ 13.03-დან 2007 წ 10.07-მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მდივანი

მუშაობის პერიოდი - 2006 წ 10.07-მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა - სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთა-შორისო ცენტრის მეცნიერთანამშრომელი

მუშაობის პერიოდი - 2008 წ 28.03 - დან 2008წ 05.07 - მდე

სამსახურის დასახელება - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის №35

თანამდებობა - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

მუშაობის პერიოდი - 2010 წ 03.02-დან   2011წ 14.04-მდე 

სამსახურის დასახელება - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი,

თანამდებობა - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

მუშაობის პერიოდი - 2009 წ 17.09-დან  დღემდე

სამსახურის დასახელება - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

სამსახურის მისამართი - ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის/ვაჟა-ფშაველას № 19/32

თანამდებობა - სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

 

        შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

 

        მონოგრაფია - საქორწინო ტრადიციები ისტორიულ სამურზაყანოში, გამომცემლობა ,,უნივერსა-ლი“ თბილისი, 2016

 1. ჯვრისწერა სამურზაყანოში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ, ΙV, გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2002
 2. საქორწინო წეს-ჩეულებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი სამურზაყანოში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, V, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი, 2002
 3. ქალის დათავისების თავისებურებანი სამურზაყანოში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, VΙ, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი, 2003
 4. ქორწინების ამკრძალავი ტრადიციული ფაქტორიები სამურზაყანოში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, VΙΙΙ, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი,  2004
 5. მარანი და მარნის დანიშნულება სამურზაყანოელთა საქორწინო რიტუალში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, ტ, ΙX, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, თბილისი, 2005
 6. ლექსემა ხარჯ-ის სემატიკისათვის ქართველურ ენებში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, ტ, XVΙΙΙ, გამომცემლობა უნივერსალი,  თბილისი, 2007
 7. საქორწილო სუფრა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინი სამურზაყანოში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, ტ, XΙX, გამომცემლობა უნივერსალი,  თბილისი, 2008
 8. ქალის ქონების აღმნიშვნელი ერთი ტერმინის შესახებ სამურზაყანოში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, ტ, XX, გამომცემლობა უნივერსალი,  თბილისი, 2009
 9. ხელოვნური ნათესაობა, როგორც ქორწინების ამკრძალავი პირობა (გალის რაიონის  ეთნოგრაგიული მასალების მიხედვით), კავკასიოლოგთა ΙΙ საერთაშორისო კონგრესის მასალები, გამომცემლობა ,,თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, თბილისი,  2010
 10. Об одном документе (по этнографичесскому Самурзакано), Сб. ,,Археология, Этнология, Фолклористика Кавказа“, Издательство ,,Меридиани“,  Тб, 2010
 11. Брак по похишению в историческом Самурзакано, Сб. ,,Археология, Этнология, Фолклористика Кавказа“, Издательство ,,Меридиани“,  Тб, 2011
 12. სოციალურ წოდებათა მიხედვით დიფერენცირებული საქორწინო გადასახადები სამურზაყანოში, კრ. ლინგვოკუტუროლოგიური ძიებანი, ტ, ΙΙ, გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2011
 13. ქართული ტრადიციული მარანის ფუნქცია და დანიშნულება (ეთნოგრაგიული სამურზაყანოს მიხედვით), ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის შრომები, ,,ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ ტ, ΙV, ბათუმი, 2011
 14. ეკლესია და საქორწინო ტრადიციები ისტორიულ სამურზაყანოში (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), კრ. საისტორიო ძიებანი, წელიწდეული, თბილისი, 2013-2015
 15. კერის ფუნქციონალური დატვირთვა (სამურზაყანოს ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) კრ. ,,ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“ ,,ხელოვნების უნივერსიტეტის გამომცემლობა“ ბათუმი, 2015
 16. ზოგიერთი მაგიური ჩვეულებანი (სამურზაყანოს ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის კრებული ,,კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“, ბათუმი, 2015
 17. ხელოვნებური დანათესავების ზოგიერთი საკითხი ისტორიულ სამურზაყანოში, ქუთაისის სახემწიფო ისტორული მუზეუმის შრომები N 26, ევროპის დღეებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ,,მუზეუმი და კულტურის სტრატეგია”,გამომცემლობა ,,მბმ პოლიგრაფის სტამბა“, ქუთაისი, 2016
 18. მზითვის საკითხისათვის (ისტორიული სამურზაყანოს ეთნოგრაფიული მასალებიოს მიხედვით), კრებული, კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა, ბათუმი, 2017
 19. წმინდა ხის თაყვანისცემა (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), კრებული, კულტურა და ხელოვნება თანამედროვეობის კონტექსტში, ბათუმი, 2019
 20. ბატონები და მასთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვვით), საერთაშორისო კონფერენცია, ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში, თბილისი, 2019
 21. სამგლოვიარო სუფრა (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), კრებული, ჩვენი სულიერების ბალავარი, XI, ბათუმი, 2019
 22. მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული ზოგიერთი თავისებურებანი (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობატენდენციები და გამოწვევები, თბილისი, 2021
 23. წყლის კულტთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებანი (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), საერთაშორისო კონფერენცია, ,,მუზეუმი და გლობალიზაცია“, ბათუმი, 2021
 24. მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული რიტალური სამოსი (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), V  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,კულტურა და ხელოვნება თანამედროვეობის კონტექსტში“, ბათუმი, 2021
 25. მიცვალებულის დაკრძალვისა და გლოვის ტრადიციები (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), საერთაშორისო კონფერენცია, ,,მუზეუმი და გლობალიზაცია“, ბათუმი, 2022
 26. საქორწინო სუფრა და მასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,აფხაზეთის კულტურული ფასეულობანი: ენა, ლიტერატურა, ისტორია, კულტურის ძეგლები“. თბილისი, 2021
 27. მარანი და სამჭედლო გალის მცხოვრებთა ეთნოგრაფიულ ყოფაში (გალის რაიონის ეთნოგრა-ფიული მასალების მიხედვით), VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობატენდენციები და გამოწვევები, თბილისი, 2022
 28. ზედაშე თანამედროვე გალის რაიონში (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), კრებული: ხელოვნებათმცოდნეობის ეტიუდები, ტ.  IX, ბათუმი, 2022
 29. ტაბუ - ვაშინერს ქართულ ეთნოკულტურაში (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“, ბათუმი 2023
 30. თანამედროვე გალის რაიონის სულიერი კულტურა (გალის რაიონის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი: აფხაზეთის ასსრ მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს, ენათმეცნიერს, ლიტერატორს, აფხაზოლოგ ბაგრატ ჯანაშიას), ქუთაისი, 2023

         სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოები, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა:

         სამეცნიერო კრებულის ეთნოლინგვისტური ძიებანი“ -  პასუხისმგებელი მდივანი - ბათუმი, 2010

 

        შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორმუბებში მონაწილეობა:

        27 სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე

 

         დამატებითი ინფორმაცია:

       სსიპ - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის ფონდი) გრანტი - №A -43-09 ,,მეგრული ტექსტების ელექტრონულოი კორპუსი“ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

        უცხო ენების ცოდნა:  რუსული, გერმანული (საშუალოდ)

       კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Word, Excel, Internet ixplorer, PowerPoint  

 

 

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031