სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის დებულება

 
სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის დებულება
 
მუხლი 1.  ზოგადი დებულება
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის  სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი (შემდგომში დეპარტამენტი) წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს.
 
მუხლი 2.
დეპარტამენტი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდების რექტორის ბრძანებების, შინაგანაწესისა და წინამდებარე დროებითი დებულების შესაბამისად.
 
მუხლი 3.
დეპარტამენტის მიზანია სასწავლო პროცესების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად წარმართვისა და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადების პროცესისათვის ხელშეწყობა.
 
მუხლი 4.
სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია უნი-ვერსიტეტის რექტორის  წინაშე.
 
მუხლი 5. სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სტრუქტურა
1. სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი შედგება დეპარტამენტის უფროსისა და პროექტების მართვისა და სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის განყოფილებისაგან;
2. პროექტების მართვისა და სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის   განყოფილების უფლება-მოვალეობები  გაწერილია ცალკე დებულებით;
2. დეპარტამენტის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს  და თანამდებობიდან ანთავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.
 
მუხლი 6. სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი
1. წარმართავს დეპარტამენტის მუშაობას ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს  კანონის, სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის დროებითი დებულებისა და სხვა საკანონმდებლო  და ადმინისტრაციული აქტების შესაბამისად;
2. განსაზღვრავს დეპარტამენტის საქმიანობის პრიორიტეტებს და პაუხისმგებელია მათ განხორციელებაზე;
3. გეგმავს და ანაწილებს სამუშაოს თანამშრომელთა შორის კომპოტენციებისა და ფუნქციების შესაბამისად;
4. ახდენს შემოსული კორესპოდენციის დამუშავებას;
5. ახდენს სტუდენტების მობილობის პროცესის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას;
6. ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურთან ერთად მონაწილეობს დისციპლინების სწავლების შესახებ სტუდენტებისათვის კითხვარების შემუშავებაში და ახდენს შედეგების რეიტინგულ ანალიზს;
7. უზრუნველყოფს სემესტრული, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების, აგრეთვე მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარებას.
 
მუხლი 7. სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ფუნქციები
1. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზაციული უზრუნველყოფას;
2. უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მობილობის უზრუნველსაყოფად, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების და განათლების დონის ამაღლების მიზნით პირველ ეტაპზე საქართველოს უმაღლეს სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, შემდეგში კი საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეციერო დაწესებულებებთან ურთიერთობის დამყარებას და ერთობლივი პროექტების დამუშავება;
3. ფაკულტეტებთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად აკადემიური დატვირთვის წესებისა და ნორმატივების შემუშავებაში მონაწილეობას;
4. მიმართულებების და დეპარტამენტების მიერ წარმოდგენილი აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებას და განაწილებას დამტკიცებული სასწავლო გეგმის მიხედვით; 
5. მოწვეული სპეციალისტების დანიშვნისა და განთავისუფლების ბრძანების პროექტების მომზადება, მიმართულების და დეპარტამენტების მიხედვით მათი სიის (რაოდენობის) შედგენა, ყოველთვიურად დეპარტამენტებიდან წარმოდგენილი მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული საათების შედარება გეგმიურთან, მათი დაანგარიშება, გაფორმება და აღრიცხვა, სასწავლო წლის ბოლოს არქივის შექმნა;
6. სწავლების ყველა საფეხურის საკვალიფიკაციო კომისიების დოკუმენტაციის შემოწმებას და შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის პროექტების მომზადებას;
7. სასწავლო პროცესის მართვასა და ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას;
8. სტუდენტთა მიერ ძირითადი და დამატებითი სპეციალობების არჩევის პროცესის კოორდინაციას და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავებას;
9. ფაკულტეტების სასწავლო საქმიანობის კოორდინაციას, ამ სფეროში სათანადო ინფორმაციას მიღებას და დამუშავებას;
10. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან თანამშრომლობით საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგს;
11. ინსტიტუციონალური და პროგრამული აკრედიტაციების გავლისათვის სა-მსახურის კომპეტენციის ფარგლებში საჭირო სამუშაოების ჩატარება;
12. სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით რექტორის ბრძანებების პროექტების შემუშავებას;
13. სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით სხვადასხვა დებულებებისა და წესების შემუშავებაში მონაწილეობას;
14. სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით რექტორის მიერ მიღებული ბრძანებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას;
15. სასწავლო  პროცესებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის მიერ მომზადებულ ბრძანებების პროექტების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას;
16. ფაკულტეტის მიერ აუდიტორიების შეთანხმებულ და დადგენილი წესით გამოყენების პროცესის კოორდინაციას.
 
მუხლი 8. დასკვნითი დებულება
სასავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობითი დადგენილი წესით, დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების შემთხვევაში.
 

 

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031