სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

გვარი და სახელი: ჯორბენაძე მამუკა
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
 
მამუკა ჯორბენაძე  09.03.01978
სახვითი სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის დოქტორი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საცხოვრებელი მისამართი: ბათუმი, თამარის დასახლება, მარკოზ აჭარელის ქუჩა N5 ტელ: სახლი -  254143  სამსახური - 27 98 95 (ext 5000) მობილური - 593 05 05 70  ელ– ფოსტა: mamuka.j78@gmail.com
ოჯახური მდგომარეობა:
დედა – მაგული ბაბუნაშვილი, ეკონომისტ–ბუღალტერი. მამა – იური ჯორბენაძე, პენსიონერი და – ნინო ჯორბენაძე, ხელოვნებათმცოდნე.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება: განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი, კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი
სალექციო კურსები: ჟურნალისტიკის შესავალი და მასობრივი კომუნიკაცია, ინტერვიუს ტექნოლოგია, ანალიტიკური ჟურნალისტიკა, ტელეჟურნალისტიკა, კულტურის თეორია და ისტორია;  კულტურის ისტორია; აუდიოვიზუალური რეკლამის ხელოვნება; პიარტექნოლოგია; გლობალიზაციის პროცესი და თანამედროვე პოპულარული კულტურები.
განათლება და სამეცნიერო ხარისხი თარიღ ი– 1996 – 2001
დაწესებულება (ფაკულტეტი) – მემედ აბაშიძის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი, კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტი
სპეციალობა– ტელე-რადიო ჟურნალისტი კვალიფიკაცია: ტელე-რადიო ჟურნალისტი დიპლომის/სერტიფიკატის AA №0006466 თარიღი 2008- 2013
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურა სადოქტორო პროგრამა: ხელოვნების თეორია და ისტორია
სადისერტაციო თემა: ,,გლობალიზაციის პროცესი და ეროვნული კულტურები” 2013 - შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიის და თეორიის აკადემიური დოქტორი
დიპლომი AA №0006466
 
სამუშაო გამოცდილება
მუშაობის პერიოდი–  2003 წლიდან 2005 წლამდე –მდე
სამსახურის დასახელება – მემედ აბაშიძის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი სამსახურის მისამართი – თამარ მეფის გამზირი № 102
თანამდებობა – სასწავლო თეატრის ხმის ოპერატორი მუშაობის პერიოდი–  2005 წლიდან 2006 წლამდე –მდე
სამსახურის დასახელება – მემედ აბაშიძის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი სამსახურის მისამართი – თამარ მეფის გამზირი № 102
თანამდებობა – სწავლული მდივანი
მუშაობის პერიოდი–  2009 წლიდან 2010 წლამდე –მდე
სამსახურის დასახელება – სსიპ - ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტი სამსახურის მისამართი – თამარ მეფის გამზირი № 102  თანამდებობა – ფაკულტეტის მდივანი
მუშაობის პერიოდი–  2009 წლიდან 2013 წლამდე –მდე
სამსახურის დასახელება – სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სამსახურის მისამართი – ლუკა ასათიანის 37
თანამდებობა – სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
მუშაობის პერიოდი –  2013 წლის 15 ივლისიდან 2017 წლის სექტემბრამდე სამსახურის დასახელება – სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სამსახურის მისამართი – ლუკა ასათიანის 37
თანამდებობა – სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი
 
მუშაობის პერიოდი –  2017 წლის სექტემბრიდან დღემდე
სამსახურის დასახელება – სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სამსახურის მისამართი – ლუკა ასათიანის 37
თანამდებობა – სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანი მუშაობის პერიოდი –  2014 წლიდან 2017 წლის 15 ივლისიდან დღემდე
სამსახურის დასახელება – სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სამსახურის მისამართი – ლუკა ასათიანის 37
თანამდებობა – განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
 
დამატებითი ინფორმაცია:
2014 წელს - კონსულტანტი სათათბირო ხმის უფლებით - ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს“ მაუწყებლობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში (სატელევიზიო პროგრამების წარმოება);
 
შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
1. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” საკონფერენციო თემა: ,,ნაციონალური იდენტობის პრობლემა თანამედროვე სახელმწიფოში”, 2009 წ.
2.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 23 ოქტომბერი, 2010 წელი. მოხსენება: ერები სახელმწიფოს გარეშე.
3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო –პრაქტიკული კონფერენცია
,,ინტერნეტი და საზოგადოება“, მოხსენება: ,,კულტურული ძვრები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, 2011 წ. 17–18 ივნისი.
4.,,თანამედროვე   პოპულარული   კულტურები   და   ,,LOVE   SITY   3D”,   ბათუმის   პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბხსუ, ხელოვნებათმოცოდნეობითი ეტიუდები, 2011
5.   ,,თანამედროვე   პოპულარული   კულტურის   კვლევის   ზოგიერთი   ასპექტი“,   საერთაშორისო   სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურა და ხელოვნება“,, ბხსუ, 2014
6.  აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო  სამეცნიერო  –პრაქტიკული  კონფერენცია
,,თანამედროვე   მეცნიერება   და   ინოვაციური   პრაქტიკა“,   მოხსენება:   ,,მსოფლმხედველობითი   ტენდენციები თანამედროვე საზოგადოებაში“, 2018 წ. 16 ნოემბერი
 
შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
1. ,,გლობალიზაცია და ეროვნული კულტურის ზოგიერთი საკითხი”
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კრებული ,,ხელოვნებათმცოდნეობის ეტიუდები”
№1, 2008
2.,,მსოფლიო საზოგადოების ენის საკითხისათვის”  ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობის ეტიუდები, 2010
3. ,,ნაციონალური იდენტობის პრობლემა თანამედროვე სახელმწიფოში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბხსუ- ბათუმი 2010
შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  დაარსების  75  წლისთავისადმი  მიძღვნილი  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული,
4. ,,კულტურული ძვრები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის ნაშრომთა კრებული ,,ინტერნეტი და საზოგადოება“, გამომცემლობა ,,ინსო 2011“;
5. ,, ცოდნისა და რწმენის ურთიერთქმედების საკითხი საზოგადოებრივი ცნობიერების ფორმირების პროცესში“ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, ,,ხელოვნებათმცოდნეობის ეტიუდები,“ 2011
6.     ,,მსოფლიო        საზოგადოების        ენის       საკითხისათვის“,        ბათუმის        ხელოვნების       სასწავლო       უნივერსიტეტი,
,,ხელოვნებათმცოდნეობის ეტიუდები“, 2011
7. ,,თანამედროვე პოპულარული კულტურები და ,,LOVE SITY 3D”, ბხსუ, ხელოვნებათმოცოდნეობითი ეტიუდები,
2011
8. პოსტმატერიალისტური მსოფლმხედველობითი ტენდენციები თანამედროვე ინფორმაციული საზოგადოების ფორმირების პროცესში” (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნაშრომთა კრებული ,,ანთროპოლოგია, კულტურის მეცნიერებები, რეგიონთმცოდნეობა” 2011.
9. ,,თანამედროვე პოპულარული კულტურის კვლევის ზოგიერთი ასპექტი“ , ,,ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, ბხსუ, ბათუმი, 2014
 
10. ,,მსოფლმხედველობითი ტენდენციები თანამედროვე საზოგადოებაში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის ,,თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა“ შრომების კრებული, ტომი I , 2018 წ.
ტრენინგები:
●„სტუდენტთა კარიერული ზრდის მხარდაჭერა“; - ორგანიზებული “კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის“ (APU) მხარდაჭერით. 22-23.02.2018
● „სწავლის შედეგები და კომპეტენციების რუქის შედგენის მეთოდოლოგია“ - ორგანიზებული “კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის“ (APU) მხარდაჭერით. 09-10.03.2018
 
უცხო ენების ცოდნა:  რუსული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:Word, Excel, Internet Explorer, PowerPoint.

 

სიახლეების კალენდარი

ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031